Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Unity99 Rotterdam ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Unity99 Rotterdam en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden Unity99 Rotterdam/ CF7Kamp

  1. Er geldt een eenmalig inschrijfgeld van €10,00 te voldoen bij het inleveren van dit formulier. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.

  2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en tenminste drie maanden. Opzegging is alleen mogelijk door schrijven aan Unity99 en mits een opzegtermijn van minstens een volle kalendermaand in acht genomen. De opzeggingen worden uitsluitend geaccepteerd indien er geen betalingsachterstanden zijn. Tijdelijke opzegging kan nooit in een opzegmaand de betalende opzegmaand zal dan opschuiven naar de volgende kalender maand.

  3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso de volgende maand nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna wordt €10,00 stornokosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de sporter.
  1. De sportschool is gesloten op erkende feestdagen. Tijdens schoolvakanties zullen wij een aangepast rooster hanteren.
  1. Het lesgeld zal ook dienen te worden betaald indien de leerling om welke reden dan ook aan een of meerdere lessen of trainingen niet deelneemt, tenzij de sportschool hem / haar van deze verplichting tijdelijk heeft ontheven. Deze ontheffing dient in een schriftelijke verklaring van de sportschool vastgelegd te zijn.

  2. Een ieder sport op eigen risico. De sportschool is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of in ongerede raken van de in de sportschool achtergelaten (sport-)kleding en voorwerpen. De sportschool aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid en de leerling ontheft de sportschool bij deze van elke aansprakelijkheid.

  3. Indien de leerling minderjarig is, zal de ondergetekende van het inschrijfformulier verantwoordelijk zijn voor bovengenoemde bepalingen

  4. Medicijn gebruik of andere medische informatie graag melden aan de trainer of op dit formulier.